0
Tài liệu họp khác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Nội dung họpNgày họpNgày đăngGhi chúTài liệu
Tài liệu họp trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thị xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng15/06/202414/06/2024


Tài liệu họp trực tuyến Chính phủ sáng ngày 14/6/2024 (họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định: (1) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản)14/06/202413/06/2024Họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định: (1) chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây lại nhà chung cư; (2) chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (3) chi tiết một số điều của Luật Nhà ở13/06/202412/06/2024
Họp trực tuyến về các Nghị định: (1) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (2) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấ28/05/202428/05/2024Tài liệu họp kèm theo GM số 2354/GM-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh

Họp trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội27/05/202427/05/2024

Họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4) Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở21/05/202421/05/2024
Họp trực tuyến với Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất và Nghị định về giá đất20/05/202420/05/2024Tài liệu kèm theo GM số 2244/GM-UBND ngày 18/5/2024

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp17/05/202416/05/2024Tài liệu kèm theo GM số 2129/GM-UBND ngày 13/5/2024


Họp trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất08/05/202407/05/2024Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 2054/GM-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh27/03/202426/03/2024Tài liệu kèm theo GM số 1302/GM-UBND ngày 25/3/2024


Hội nghị Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh21/03/202420/03/2024Theo giấy mời số 1174/GM-UBND ngày 19/3/2024
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội16/03/202415/03/2024Theo Giấy mời số 1089/GM-UBND ngày 13/3/2024

Họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản)11/03/202410/03/2024Nội dung tài liệu họp theo GM số 1008/GM-UBND ngày 10/3/2024
Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-202508/03/202407/03/2024Tài liệu kèm theo GM số 925/GM-UBND ngày 07/3/2024


Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai năm 202406/03/202406/03/2024Tài liệu kèm theo GM số 903/GM-UBND ngày 04/3/2024Họp trực tuyến Bộ Xây dựng về “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” 22/02/202421/02/2024

Tài liệu tham gia ý kiến kèm theo Công văn số 365/UBND-KTN ngày 24/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnhed/ed/cted25/01/2024

Họp triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh08/01/202407/01/2024

Họp Trực tuyến Chính phủ với địa phương05/01/202404/01/2024Gửi lần 2
Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương05/01/202404/01/2024Gửi lần 1
Gửi lần 1 (05 nội dung) Tham gia ý kiến theo thẩm quyền tại Văn bản số 6185/UBND-TH ngày 28/12/2023ed/ed/cted28/12/2023
Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 205021/12/202320/12/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 6049/GM-UBND ngày 19/12/2023


Hội nghị trực tuyến đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023 20/11/202317/11/2023Giấy mời kèm theo tài liệu Hội nghịHọp trực tuyến giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác định giá đất30/10/202329/10/2023Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 5009/GM-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh


Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương04/07/202303/07/2023Các nội dung thuộc gửi tài liệu không trình bày
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững 14/02/202313/02/2023Tài liệu họp theo Giấy mời số 397/GM-UBND ngày 13/02/2023