Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh
Ngày họp 03/27/2024
Ngày đăng tải 03/26/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu kèm theo GM số 1302/GM-UBND ngày 25/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm Bieu kem du thao BC Macca.xlsCV 655 cua SoNN.pdfDu-thao-bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-Mac-ca-den-25.3.2024_kem BC cua SoNN.doc
 Trở về trang trước