Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến về các Nghị định: (1) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (2) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấ
Ngày họp 05/28/2024
Ngày đăng tải 05/28/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp kèm theo GM số 2354/GM-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh
Tài liệu họp gắn kèm Du thao ND ve BTGPMB.rarDu thao ND ve dieu tra co ban dat dai.rar
 Trở về trang trước