Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản)
Ngày họp 03/11/2024
Ngày đăng tải 03/10/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Nội dung tài liệu họp theo GM số 1008/GM-UBND ngày 10/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm BÁO CÁO CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN ngày 10.3.2024 (7).docx
 Trở về trang trước