Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
Ngày họp 03/06/2024
Ngày đăng tải 03/06/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu kèm theo GM số 903/GM-UBND ngày 04/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm Giới thiệu Luật.docxQĐ Thủ tướng.pdf1. Kế hoạch triển khai.pdf2. Danh mục phân công.pdf
 Trở về trang trước