Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội
Ngày họp 03/16/2024
Ngày đăng tải 03/15/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Theo Giấy mời số 1089/GM-UBND ngày 13/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm bao cao thu tuong CP (15-3-2024).docxphu luc năm 2024 15.3.xlsx
 Trở về trang trước