Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Ngày họp 05/17/2024
Ngày đăng tải 05/16/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu kèm theo GM số 2129/GM-UBND ngày 13/5/2024
Tài liệu họp gắn kèm Chương trình Hội nghị.docxTài liệu hội nghị tổng kết Luật Đề án giám định 17.5.pdfGM 2129_UBND tỉnh dự hội nghị.pdf
 Trở về trang trước