Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội
Ngày họp 05/27/2024
Ngày đăng tải 05/27/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm 1. To trinh ND NOXH.doc2. Du thao ND NOXH báo cáo CP.docx
 Trở về trang trước