Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất
Ngày họp 05/08/2024
Ngày đăng tải 05/07/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 2054/GM-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh
Tài liệu họp gắn kèm Sang 06.5.24 Du thao Nghi dinh BTHTTDC (V).pdf20240505. Dự thảo Nghị định quy định về giá đất.doc
 Trở về trang trước