Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Ngày họp 03/08/2024
Ngày đăng tải 03/07/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu kèm theo GM số 925/GM-UBND ngày 07/3/2024
Tài liệu họp gắn kèm Bao cao 852(04.03.2024_09h49p17)_signed.pdfBao cao 1611_congvan_1_13.signed.pdfGM 925(07.03.2024_09h37p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước