vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


2013/BNG-CNV25/05/2022Bộ Ngoại GiaoBáo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.


4/2022/TT-BNV25/05/2022Bộ Nội vụThông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố


55/QĐ-BCĐPTDS25/05/2022Văn phòng Chính phủQuyết định Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến năm 2025.


56/QĐ-BCĐQGDSPT25/05/2022Văn phòng Chính phủQuyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ quốc gia Dân số và phát triển


640/QĐ-TTg24/05/2022Văn phòng Chính phủQuyết định Thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

1349/QĐ-BYT24/05/2022Bộ Y TếQuyết định đính chính Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.


639/QĐ-TTg24/05/2022Văn phòng Chính phủQuyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia


1341/QĐ-BYT24/05/2022Bộ Y TếQuyết định Về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19


829/QĐ-BKHCN24/05/2022Bộ Khoa học và Công nghệPhê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa". mã số KC.03/21-30.


701/BC-BYT24/05/2022Bộ Y TếBáo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng quản lý chất thải trong cơ sở y tế giai đoạn tiếp theo
11/BC-UBQGCĐS23/05/2022Bộ Thông tin và Truyền thôngBáo cáo chuyên đề tuần 20 – Nhân lực số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)


1808/BQP23/05/2022Bộ Quốc phòng(Hỏa tốc)Quyết định đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP


5/2022/TT-BNV23/05/2022Bộ Nội vụThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố


1828/QĐ-BNN-VPĐP23/05/2022Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

2114/BNV-CCVC23/05/2022Bộ Nội vụV/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021