Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Ngày họp 05/03/2023
Ngày đăng tải 04/02/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp theo Giấy mời số 1064/GM-UBND ngày 29/3/2023
Tài liệu họp gắn kèm TAI LIEU HOP TT NGAY 03.4.2023.zip
 Trở về trang trước