Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11
Ngày họp 11/08/2023
Ngày đăng tải 11/07/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Nội dung số 1
Tài liệu họp gắn kèm ND 1 GM 5050 NGAY 31.10.2023.rar
 Trở về trang trước