Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 của Chính phủ với địa phương
Ngày họp 06/03/2023
Ngày đăng tải 06/02/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu mục 1.1 Theo Giấy mời số 2231/GM-UBND ngày 01/6/2023
Tài liệu họp gắn kèm VBDI_7861_4050_CongVan_1_109.signed.pdf
 Trở về trang trước