Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11
Ngày họp 11/08/2023
Ngày đăng tải 11/07/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Lần gửi 4, bao gồm 01 nội dung (Số 9)
Tài liệu họp gắn kèm ND 9 GM 5050 NGAY 31.10.2023.rar
 Trở về trang trước