Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11 lần 2
Ngày họp 11/17/2023
Ngày đăng tải 11/16/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Gửi lần 2 bao gồm 6 nội dung
Tài liệu họp gắn kèm ND 13 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 15 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 16 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 18 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 19 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 20 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rar
 Trở về trang trước