Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Ngày họp 01/03/2023
Ngày đăng tải 01/02/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp theo Giấy mời số 309/GM-UBND ngày 19/12/2022
Tài liệu họp gắn kèm 14_VPCP_TH GUI TAI LIEU HNTT NGAY 03.01.2023.zip
 Trở về trang trước