Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Tài liệu họp theo Giấy mời số 2030/GM-UBND ngày 18/5/2023
Ngày họp 05/19/2023
Ngày đăng tải 05/18/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm 338_QD-TTg 1 trieu can NOXH.pdf
 Trở về trang trước