Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày họp 03/28/2023
Ngày đăng tải 03/27/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu Tổng hợp bao gồm 24 phương án tích hợp ngành, các bản đồ, cơ sở dữ liệu, giải trình tiếp thu
Liên kết tài liệu họp Mở tài liệu
 Trở về trang trước