Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp Trực tuyến Chính phủ với địa phương
Ngày họp 01/05/2024
Ngày đăng tải 01/04/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Gửi lần 2
Tài liệu họp gắn kèm TL gửi lần 2.rar
 Trở về trang trước