Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương
Ngày họp 07/04/2023
Ngày đăng tải 07/03/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Các nội dung thuộc gửi tài liệu không trình bày
Tài liệu họp gắn kèm Nội dung gửi Tài liệu.rar
 Trở về trang trước