Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN và dự toán NSNN năm 2023
Ngày họp 01/12/2023
Ngày đăng tải 01/11/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Theo Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 06/01/2023
Tài liệu họp gắn kèm 1.DuthaoQDchidaodieuhanh2023 sua 10.01.2023.docBIEU BO SUNG 10.01.2023.xlsx
 Trở về trang trước