Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh phiên tháng 6 (lần 1)
Ngày họp 06/12/2024
Ngày đăng tải 06/11/2024
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Gửi lần 4 - Bao gồm 1 nội dung theo giấy mời (Nội dung 7)
Tài liệu họp gắn kèm ND 7 GM 2495 NGAY 05.6.2024.rar
 Trở về trang trước