Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương
Ngày họp 01/05/2024
Ngày đăng tải 01/04/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Gửi lần 1
Tài liệu họp gắn kèm TL Gửi lần 1.rar
 Trở về trang trước