Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến công tác dân tộc năm 2022
Ngày họp 01/04/2023
Ngày đăng tải 01/03/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Theo Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 03/01/2023
Tài liệu họp gắn kèm TL họp trực tuyến.rar
 Trở về trang trước