Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến lấy ý kiến góp ý về dự thảo hướng dẫn thực hiện rà soát quy hoạch đô thị và đánh giá chất lượng đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp
Ngày họp 08/07/2023
Ngày đăng tải 08/05/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp theo Giấy mời số 3331/GM-UBND ngày 04/8/2023
Tài liệu họp gắn kèm 2_02.8.2023_HuongdanthhiensapxepDVHC_final.doc
 Trở về trang trước