Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11 lần 2
Ngày họp 11/17/2023
Ngày đăng tải 11/16/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Gửi lần 1 (bao gồm 10 nội dung)
Tài liệu họp gắn kèm ND 3 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 4 GM 5203 NGAY 10.11.2023lần 2.rarND 5 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 6 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 7 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 8 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 9 GM 5203 NGAY 10.11.2023.zipND 10 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rarND 11 GM 5203 NGAY 10.11.2023.zipND 14 GM 5203 NGAY 10.11.2023.rar
 Trở về trang trước