Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày họp 12/21/2023
Ngày đăng tải 12/20/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp theo Giấy mời số 6049/GM-UBND ngày 19/12/2023
Tài liệu họp gắn kèm 1. Chuongtrinhhopthamdinh.docx3. BCtonghopykienthamdinhHDTD.pdf5.1 BCdukientiepthugiaitrinhykiencuaHoidongvungTDMNPBveHSQHvung.pdf5.2 BCdukientiepthugiaitrinhykienthamdinhHSQHvungTDMNPB.pdf6. DuthaoQDpheduyetQHvungTDMNPB.pdf7. BCtonghopQHvungTDMNPB.pdf8. BCtomtatQHvungTDMNPB.pdf
 Trở về trang trước