Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản
Ngày họp 08/03/2023
Ngày đăng tải 08/03/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu theo giấy mời số 3308/GM-UBND ngày 03/8/2023
Tài liệu họp gắn kèm 150BC_BXD_0001_20230803085934151150_signed20230803085946_20230803090229386380.pdf
 Trở về trang trước