Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp Trực tuyến Chính phủ với các đại phương
Ngày họp 07/04/2023
Ngày đăng tải 07/03/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu thuộc nội dung trình bày và thảo luận trực tiếp (3/4 nội dung)
Tài liệu họp gắn kèm vbdi_7861_5095_congvan_1_22.signed1688357579464.pdfvbdi_7861_5096_congvan_1_33.signed1688357617373.pdfBáo cáo tình hình thực hiện ngân sách nn.pdf
 Trở về trang trước