Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Bộ Xây dựng về “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Ngày họp 02/22/2024
Ngày đăng tải 02/21/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm 23_BC-BXD_Bao cao trien khai De an 1 trieu can ho nha o XH.pdfchuong trinh hoi nghi gui dia phuong (pho thu tuong tham du) pa2.pdf
 Trở về trang trước