Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương tình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày họp 02/21/2023
Ngày đăng tải 02/20/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu theo Giấy mời số 497/GM-UBND ngày 20/02/2023
Tài liệu họp gắn kèm BC Bộ KHĐT.docxBC tóm tắt.docx
 Trở về trang trước