Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững
Ngày họp 02/14/2023
Ngày đăng tải 02/13/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú Tài liệu họp theo Giấy mời số 397/GM-UBND ngày 13/02/2023
Tài liệu họp gắn kèm 20BC_BXD_0001_0001_20230213084519397390.pdfdongdau609_13-02-2023-14-42-48_tailieuhop_14-2-2023_0001_20230213112005752750.pdf
 Trở về trang trước