Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Gửi lần 1 (05 nội dung) Tham gia ý kiến theo thẩm quyền tại Văn bản số 6185/UBND-TH ngày 28/12/2023
Ngày họp
Ngày đăng tải 12/28/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm Đặt tên đường phố huyện Mường Ảng 2023.zipNoi dung trinh cua STP.rarQuyết định UBND tỉnh phân cấp QLNN về KHCN.zipTo trinh 2733 cua SoNN.rarTT 503 cua So TNMT ban hanh Quy che khai thac, chia se thong tin TNMT.rar
 Trở về trang trước