Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Tài liệu Họp UBND tỉnh tháng 11
Ngày họp 11/08/2023
Ngày đăng tải 11/06/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Gửi lần 1: Bao gồm 5/23 nội dung theo Giấy mời số 5050/GM-UBND bfayf 31/10/2023
Tài liệu họp gắn kèm ND 2 GM 5050 NGAY 31.10.2023.rarND 3 GM 5050 ngày 31.10.2023.rarND 5 theo GM 5050 ngay 31.10.2023.rarND 6 theo giay moi 5050 ngay 31.10.2023.rarND 7 GM 5050 31.10.2023.rar
 Trở về trang trước