Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp UBND tỉnh tháng 11 ( lần 2)
Ngày họp 11/17/2023
Ngày đăng tải 11/17/2023
Phân loại Phiên họp UBND tỉnh
Ghi chú Gửi lần 3 ( nội dung số 1 theo Giấy mời)
Tài liệu họp gắn kèm BC-KTXH-2023-XD-KH-2024-D.HA SUA 17.11 sua lan 1.docx16.11.Bieu-XD-KH-2024-D.C-GRDP-2024. hop 17.11.2023.xlsx
 Trở về trang trước