Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh
Ngày họp 01/08/2024
Ngày đăng tải 01/07/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm BIEU D. HA CAP NHAT.xlsxDIEUHANH-LAN 1.doc
 Trở về trang trước