Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng
Ngày họp 10/02/2023
Ngày đăng tải 10/02/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm B3.3A.4.5.6.6A.6B.7(CBhopUBlan2).xlsBieu 1_Tonghopdautucong9thang2023-setprint.xlsxBieu 2, 2A.xlsxDu thao Bao cao dau tu cong 9 thang BCS.suadanhgiaxephang.doc
 Trở về trang trước