Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Tài liệu tham gia ý kiến kèm theo Công văn số 365/UBND-KTN ngày 24/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày họp
Ngày đăng tải 01/25/2024
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm TT so 16_TTr_STNMT (kem theo CV so 365 cua VP UBND tinh.zipTT 2820_TTr_SKHĐT kem theo CV so 365 cua VP UBND tinh.zip
 Trở về trang trước