Chi tiết tài liệu họp
Nội dung họp Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 9
Ngày họp 09/30/2023
Ngày đăng tải 09/30/2023
Phân loại Tài liệu họp khác
Ghi chú
Tài liệu họp gắn kèm Báo cáo ĐTC.pdfBáo cáo NQ 01.pdfBC các chương trình mục tiêu.pdfBC CCHC.pdfBC công tác thanh tra.pdfBC chuyển đổi số full.pdfBC chương trình phục hồi.pdfBC đánh giá giữa kỳ.pdfBC đề án PT ứng dụng dân cư.pdfTờ trình PTKTXH.pdf
 Trở về trang trước