0
Phiên họp UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Nội dung họpNgày họpNgày đăngGhi chúTài liệu
Họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2)17/11/202317/11/2023Nội dung báo cáo chỉ đạo điều hành
Họp UBND tỉnh tháng 11 ( lần 2)17/11/202317/11/2023Gửi lần 3 ( nội dung số 1 theo Giấy mời)

Họp UBND tỉnh tháng 11 lần 217/11/202316/11/2023Gửi lần 2 bao gồm 6 nội dung

Họp UBND tỉnh tháng 11 lần 217/11/202316/11/2023Gửi lần 1 (bao gồm 10 nội dung)

Họp UBND tỉnh tháng 1108/11/202307/11/2023Nội dung số 1
Họp UBND tỉnh tháng 1108/11/202307/11/2023Lần gửi 4, bao gồm 01 nội dung (Số 9)
Tài liệu Họp UBND tỉnh tháng 1108/11/202306/11/2023Gửi lần 1: Bao gồm 5/23 nội dung theo Giấy mời số 5050/GM-UBND bfayf 31/10/2023