739/UBND-KTN
Chi tiết văn bản
739/UBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Lò Văn Tiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước