Chi tiết văn bản
4/2022/TT-BNV
Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước