Chi tiết văn bản
31/CT-TTg
Chỉ thị Về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Lê Văn Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước